WOM Strona główna
System Obsługi KlientaSOK Oferta szkoleń Platforma e-learningowaMDL Platforma e-learningowa Biblioteka PedagogicznaBP Biblioteka Pedagogiczna Katalog bibliotecznyKOHA Katalog biblioteczny Biuletyn Informacji PublicznejBIP Biuletyn Informacji Publicznej

Konferencje » Konferencje metodyczne (sierpniowe) 2024

Szybka Rejestracja - jak skorzystać?

Moje dane są w systemie

1. Podaj rodzaj konta, Nazwisko + adres e-mail podane przy poprzedniej rejestracji

+

2. Kliknij (Wyślij potwierdzenie), by otrzymać na pocztę link umożliwiający dostęp do rejestracji za 1-klinięciem

3. Sprawdź swoją pocztę e-mail, by potwierdzić uruchomienie Szybkiej rejestracji

4. Gdy uzyskasz ID-uczestnika - wybierz szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Pierwsza rejestracja

1. Zapamiętaj wprowadzone dane

2. Wybierz szkolenie + wypełnij formularz

3. Wybierz następne szkolenie i kliknij (Szybka rejestracja)

Czas pamiętania danych w sesji to 24 minuty od ostatniego kliknięcia (przeładowania strony)

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Wersja dokumentu: 1.5 z dnia: 21.08.2019 r. (g. 13:40)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Wojewódzki Ośrodek Metodyczny z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Łokietka 23 (Ośrodek).

 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez formularz na stronie https://womgorz.edu.pl , tel: (95)721-61-10 lub adres e-mail: wom@womgorz.edu.pl
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez formularz na stronie https://womgorz.edu.pl , tel. kom.: 509-517-118, lub adres e-mail: iod@womgorz.edu.pl .

 3. Przetwarzanie zebranych danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu świadczenia usług szkoleniowych, udostępniania infrastruktury Ośrodka, wystawienia zaświadczeń uczestnictwa w formach szkoleniowych oraz przetwarzania finansowo-księgowego.

 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz usługodawca hostingowy home.pl na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanej z Ośrodkiem.
 5. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez czas trwania umowy świadczenia usług wymienionych w pkt. 3 zawartej z Ośrodkiem lub do momentu uregulowania statusu zawartej przez Uczestnika umowy; oraz przez okres Archiwizacji danych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375 z późn. zm.), obowiązującym placówki oświatowe.

 6. Zebrane dane osobowe nie podlegają:

  1. profilowaniu (chyba, że Uczestnik wyrazi na to zgodę – propozycje podobnych szkoleń),

  2. ani przekazywaniu poza obszar Polski, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, natomiast mogą zostać przekazane zgodnie z  pkt. 4 oraz podmiotom Windykacyjnym (w przypadku naruszenia zasad świadczenia Usługi).

 7. Powierzający posiada prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz przenoszenia danych,

  2. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  4. prawo do cofnięcia zgody (wyrażonej dobrowolnie, nie podlegającej obowiązkowi prawnemu).

 8. Powierzającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Bez udzielonej zgody nie możemy przetwarzać danych osobowych.

Zgoda na użycie wizerunku

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i użycie wizerunku w celach szkoleniowych i promocji

Wersja dokumentu: 1.0 z dnia: 19.09.2023 r. (g. 11:10)

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych w związku z moim udziałem w szkoleniu prowadzonym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Łokietka 23, NIP: 599-10-796-71, REGON: 000806810, zwaną dalej "Administratorem Danych".

Niniejsza zgoda jest wyrażana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) w celu udziału w szkoleniu prowadzonym przez Administratora Danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym mojego wizerunku, w celu umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu oraz w celach związanych z jego organizacją i przeprowadzeniem, w szczególności:

 1. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji i dokumentowania mojego uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Publikację mojego wizerunku, w tym fotografii i nagrań wideo, które zostaną wykonane podczas szkolenia, na stronach internetowych [Adresy stron internetowych], na profilach społecznościowych Administratora Danych oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących szkolenia.
 3. Udostępnienie mojego wizerunku osobom trzecim (np. partnerom biznesowym, klientom, uczestnikom szkolenia), w celach związanych z promocją i dokumentacją szkolenia.
 4. Przetwarzanie danych osobowych, w celu spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Oświadczam, że udzielenie zgody jest dobrowolne, a jej wycofanie nie będzie miało wpływu na możliwość uczestnictwa w szkoleniu. Zgoda jest ważna przez czas trwania szkolenia oraz okres niezbędny do jego zakończenia i ewentualnych działań związanych z promocją i dokumentacją.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Nie wyrażenie zgody nie będzie miało wpływu na możliwość uczestnictwa w szkoleniu


Dane uczestnika

Informacje o zatrudnieniu

Rejestracja 5.3.5